Pelno (nuostolio) ataskaitos

Metai: Ketvirčiai:

Pelnas (nuostolis), priskirtinas patronuojančios įmonės nuosavybės valdytojams (tūkst. Eur)