Veiklos strategija

Misija

Kurti visuomenės gerovę užtikrinant konstruktyvius, savitarpio supratimu ir pasitikėjimu grįstus klientų, priežiūros institucijų ir bankų tarpusavio santykius.

Kurti gerovę - darnios bankų veiklos turinys;
Visuomenės - bankų klientai, gyventojai, verslas, valstybės institucijos;
Užtikrinant konstruktyvius tarpusavio santykius - dalykiškus ir profesionalius, abipusiai naudingus;
Klientai - paslaugomis besinaudojantis verslas, namų ūkiai ir viešasis sektorius.

Vizija

Finansiškai raštinga ir technologiškai pažangi visuomenė, kurioje bankai veikia kaip progreso skatintojai bei gerovės kūrimo garantai.

Finansiškai raštinga - suprantanti rinkos ekonomiką ir bankų vaidmenį;
Technologiškai pažangi - imli technologinėms naujovėms ir linkusi jomis naudotis;
Progreso skatintojai - inovatyvių, pažangių technologijų diegėjai ir skleidėjai;
Gerovės kūrimo garantas - patarėjas, konsultantas ir partneris vertės kūrimo procese.

Vertybės

Atsakomybė, skaidrumas, profesionalumas

Atsakomybė - suvokiame savo įtaką visuomenei, rūpinamės jos gerove.
Skaidrumas - veikiame atvirai, sąžiningai, griežtai laikydami etikos normų.
Profesionalumas - veiksmus grindžiame kokybiška analize, geriausia praktika ir žiniomis.

Valdymas

Asociacijos valdymo struktūra:

  • Visuotinis narių susirinkimas. Aukščiausias Asociacijos valdymo organas.
  • Valdyba. Kolegialus Asociacijos valdymo organas.
  • Prezidentas. Vienasmenis valdymo organas.