BDAR

Atitikties komitetas

Veiklos tiklsai

Nagrinėja aktualius finansų sektoriaus klausimus, susijusius su Asociacijos narių veiklos atitikimu teisės aktų reikalavimams.

Pagrindinės funkcijos

 • Įvertina teisės aktų projektų poveikį Asociacijos narių veiklai;
 • Teikia Asociacijos narių teisės aktų pakeitimų pasiūlymus, susijusius su bankų veiklos atitiktimi kitiems teisės aktams;
 • Sprendžia aktualius klausimus, susijusius su Asociacijos narių veiklos atitiktimi teisės aktams.

Finansinių nusikaltimų prevencijos komitetas

Veiklos tikslai

Nagrinėja aktualius finansų sektoriaus klausimus, susijusius su finansiniais nusikaltimais elektroninėje erdvėje.

Pagrindinės funkcijos

 • Koordinuoja Asociacijos narių veiklą, susijusią su sukčiavimu ir elektroniniais nusikaltimais;
 • Sprendžia aktualias problemas, su kuriomis susiduria Asociacijos nariai, vykdydami finansinių nusikaltimų prevenciją elektroninėje erdvėje;
 • Teikia teisės aktų pakeitimų pasiūlymus, susijusius su sukčiavimo prevencija.

Finansinio raštingumo komitetas

Veiklos tikslai

Rengia bendrąją finansinio raštingumo ugdymo strategiją, inicijuoja šios srities projektus bei jų sklaidą.

Pagrindinės funkcijos

 • Analizuoja sektoriaus gerąsias praktikas finansinio švietimo srityje;
 • Nustato Asociacijos prioritetus, skatinant finansinio raštingumo ugdymą;
 • Atstovauja Asociacijos nariams, pristatant ir derinant finansinio švietimo veiklas su institucijomis ir kitais partneriais.

Finansų rinkų komitetas

Veiklos tikslai

Analizuoja Lietuvos kapitalo rinkos plėtros galimybes.

Pagrindinės funkcijos

 • Prisideda prie finansų rinkų plėtros Lietuvoje;
 • Sprendžia aktualias problemas, su kuriomis savo veikloje susiduria Asociacijos nariai, veikdami finansų rinkose;
 • Teikia teisės aktų pakeitimų pasiūlymus, susijusius su finansų rinkų plėtra;
 • Atstovauja Asociacijos nariams, pristatant parengtų dokumentų projektus atitinkamose institucijose.

Komunikacijos komitetas

Veiklos tikslai

Užtikrina efektyvų visuomenės informavimą aktualiais bankininkystės ir finansų sektoriaus klausimais.

Pagrindinės funkcijos

 • Inicijuoja visuomenės informavimą aktualiais bankininkystės ir finansų sektoriaus klausimais;
 • Skatina visuomenės švietimą bankininkystės ir finansų temomis;
 • Koordinuoja Asociacijos narių bendras veiklas, susijusias su visuomenės informavimu bei švietimu;
 • Formuluoja vieningą Asociacijos narių poziciją aktualiais klausimais.

Lizingo komitetas

Veiklos tikslai

Nagrinėja aktualius klausimus, susijusius su lizingo paslaugų teikimu bankuose ir lizingo bendrovėse.

Pagrindinės funkcijos

 • Sprendžia aktualias problemas, su kuriomis savo veikloje susiduria Asociacijos nariai, teikdami lizingo paslaugas;
 • Teikia teisės aktų pakeitimų pasiūlymus, susijusius su lizingo veikla;
 • Atstovauja Asociacijos nariams, pristatant parengtų dokumentų projektus atitinkamose institucijose.

Mokėjimų komitetas

Veiklos tikslai

Sprendžia su mokėjimo paslaugomis susijusius klausimus ir koordinuoja šios srities projektus.

Pagrindinės funkcijos

 • Sprendžia aktualias problemas, su kuriomis savo veikloje susiduria Asociacijos nariai, teikdami mokėjimo paslaugas, bei klientai, naudodamiesi šiomis paslaugomis;
 • Teikia teisės aktų pakeitimų pasiūlymus, susijusius su mokėjimo paslaugomis.

Teisės komitetas

Veiklos tikslai

Nagrinėja ir teikia pasiūlymus dėl bankininkystę reglamentuojančių teisės aktų projektų tobulinimo, atstovaujant narių viešuosius interesus.

Pagrindinės funkcijos

 • Rengia pasiūlymus dėl bankininkystės veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo bei koordinuoja tokių pasiūlymų rengimą;
 • Teikia pastabas bei komentarus dėl kitų Asociacijos komitetų rengiamų pasiūlymų teisės aktų projektams;
 • Atstovauja Asociacijos nariams, pristatant parengtų dokumentų projektus atitinkamose institucijose;
 • Formuoja vieningą Asociacijos narių poziciją teisiniais klausimais.

Vartotojų reikalų komitetas

Veiklos tikslai

Nagrinėja klientams aktualius klausimus, diskutuoja ir kartu ieško savitarpio supratimu grįstų sprendimų su klientų atstovais.

Pagrindinės funkcijos

 • Dalyvauja Asociacijos narių ir jų klientų atstovų susitikimuose;
 • Informuoja ir edukuoja visuomenę įvairiais finansų sektoriaus klausimais;
 • Siekia mažinti finansinę atskirtį;
 • Teikia teisės aktų pakeitimų pasiūlymus, susijusius su vartotojų klausimais.

Verslo klientų komitetas

Veiklos tikslai

Nagrinėja aktualius klausimus, susijusius su paslaugų bei kreditavimo teikimu verslo klientams.

Pagrindinės funkcijos

 • Sprendžia aktualias problemas, su kuriomis savo veikloje susiduria asociacijos nariai, aptarnaudami verslo klientus;
 • Teikia teisės aktų pakeitimų pasiūlymus, susijusius su paslaugų teikimu ir kreditavimu verslo klientams;
 • Atstovauja Asociacijos nariams, pristatant parengtų dokumentų projektus atitinkamose institucijose.

Asmens duomenų apsaugos darbo grupė

Pagrindinės funkcijos

 • Su Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimu susijusių klausimų sprendimas ir pasiūlymų koordinavimas.

Ekonomistų darbo grupė

Pagrindinės funkcijos

 • Analizuoja Europos bankų federacijos ekonomistų grupėje rengiamą medžiagą ir vertina (makro)ekonominius bei finansinius pokyčius, kurie daro įtaką bankų sektoriui. Teikia nuomonę aktualiais ekonominiais ir pinigų politikos klausimais LBA, o esant poreikiui – ir Europos centriniam bankui, Europos bankų federacijai, Lietuvos valstybinėms institucijoms ir kitoms susijusioms įstaigoms.

MiFID II darbo grupė

Pagrindinės funkcijos

 • Klausimų bei pasiūlymų, susijusių su Europos parlamento ir Tarybos direktyvos dėl finansinių priemonių rinkų (MiFID II) perkėlimu į nacionalinę teisę, sprendimas ir koordinavimas.

PSD2 darbo grupė

Pagrindinės funkcijos

 • Klausimų bei pasiūlymų, susijusių su Antrosios mokėjimo paslaugų direktyvos (PSD2) perkėlimu į nacionalinę teisę, sprendimas ir koordinavimas.

AnaCredit darbo grupė

Pagrindinės funkcijos

 • Nagrinėja, sprendžia problemas bei teikia siūlymus, susijusius Paskolų rizikos duomenų baze.

4 493 786

Bankų klientų skaičius

22 800 363

Paskolų portfelis, tūkst. €

7 358

Sektoriaus darbuotojų skaičius
Nariai
 • Citadele
 • EM bank
 • Lietuvos centrinė kredito unija
 • Luminor
 • Meidicnos bankas
 • OP
 • SEB
 • Swedbank
 • Šiaulių bankas
 • Revolut
Asocijuoti nariai
 • Creditinfo
 • INVL
 • Intrum
 • Nasdaq
 • Nh-cap
 • Scorify
 • Skidsolutions
 • Ondato