BDAR

Atitikties komitetas

Veiklos tiklsai

Nagrinėja aktualius finansų sektoriaus klausimus, susijusius su Asociacijos narių veiklos atitikimu teisės aktų reikalavimams.

Pagrindinės funkcijos

 • Įvertina teisės aktų projektų poveikį Asociacijos narių veiklai;
 • Teikia Asociacijos narių teisės aktų pakeitimų pasiūlymus, susijusius su bankų veiklos atitiktimi kitiems teisės aktams;
 • Sprendžia aktualius klausimus, susijusius su Asociacijos narių veiklos atitiktimi teisės aktams;
 • Nagrinėja pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos klausimus.

Finansinių nusikaltimų prevencijos komitetas

Veiklos tikslai

Nagrinėja aktualius finansų sektoriaus klausimus, susijusius su finansiniais nusikaltimais elektroninėje erdvėje.

Pagrindinės funkcijos

 • Koordinuoja Asociacijos narių veiklą, susijusią su sukčiavimu ir elektroniniais nusikaltimais;
 • Sprendžia aktualias problemas, su kuriomis susiduria Asociacijos nariai, vykdydami finansinių nusikaltimų prevenciją elektroninėje erdvėje;
 • Teikia teisės aktų pakeitimų pasiūlymus, susijusius su sukčiavimo prevencija.

Finansinio raštingumo komitetas

Veiklos tikslai

Rengia bendrąją finansinio raštingumo ugdymo strategiją, inicijuoja šios srities projektus bei jų sklaidą.

Pagrindinės funkcijos

 • Analizuoja sektoriaus gerąsias praktikas finansinio švietimo srityje;
 • Nustato Asociacijos prioritetus, skatinant finansinio raštingumo ugdymą;
 • Atstovauja Asociacijos nariams, pristatant ir derinant finansinio švietimo veiklas su institucijomis ir kitais partneriais.

Finansų rinkų komitetas

Veiklos tikslai

Analizuoja Lietuvos kapitalo rinkos plėtros galimybes.

Pagrindinės funkcijos

 • Prisideda prie finansų rinkų plėtros Lietuvoje;
 • Sprendžia aktualias problemas, su kuriomis savo veikloje susiduria Asociacijos nariai, veikdami finansų rinkose;
 • Teikia teisės aktų pakeitimų pasiūlymus, susijusius su finansų rinkų plėtra;
 • Atstovauja Asociacijos nariams, pristatant parengtų dokumentų projektus atitinkamose institucijose.

Kibernetinio saugumo komitetas

Veiklos tikslai

Prisideda prie finansų sektoriaus kibernetinio saugumo brandos didinimo. 

Pagrindinės funkcijos 

 • Bendradarbiauja perkeliant Europinius teisės aktus (DORA reglamentas, NIS 2 direktyva ir pan.), keičiasi informacija apie Europos bankų federacijoje vykstantį dialogą kibernetinio saugumo klausimais. 
 • Sprendžia aktualias problemas, su kuriomis savo veikloje susiduria Asociacijos nariai, užtikrindami kibernetinį saugumą.  
 • Siekdami stiprinti finansų sektoriaus subjektų skaitmeninės veiklos atsparumą, didinti informuotumą apie kibernetines grėsmes ir riboti galimybes joms plisti, Komiteto nariai, būdami patikima finansų sektoriaus subjektų bendruomenė, tarpusavyje keičiasi informacija apie galimas kibernetines grėsmes.  
 • Aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos banku, Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru.  
 • Teikia teisės aktų pakeitimų pasiūlymus, susijusius su kibernetinio saugumo veikla.  

Komunikacijos komitetas

Veiklos tikslai

Užtikrina efektyvų visuomenės informavimą aktualiais bankininkystės ir finansų sektoriaus klausimais.

Pagrindinės funkcijos

 • Inicijuoja visuomenės informavimą aktualiais bankininkystės ir finansų sektoriaus klausimais;
 • Skatina visuomenės švietimą bankininkystės ir finansų temomis;
 • Koordinuoja Asociacijos narių bendras veiklas, susijusias su visuomenės informavimu bei švietimu;
 • Formuluoja vieningą Asociacijos narių poziciją aktualiais klausimais.

Lizingo komitetas

Veiklos tikslai

Nagrinėja aktualius klausimus, susijusius su lizingo paslaugų teikimu bankuose ir lizingo bendrovėse.

Pagrindinės funkcijos

 • Sprendžia aktualias problemas, su kuriomis savo veikloje susiduria Asociacijos nariai, teikdami lizingo paslaugas;
 • Teikia teisės aktų pakeitimų pasiūlymus, susijusius su lizingo veikla;
 • Atstovauja Asociacijos nariams, pristatant parengtų dokumentų projektus atitinkamose institucijose.

Mokėjimų komitetas

Veiklos tikslai

Sprendžia su mokėjimo paslaugomis susijusius klausimus ir koordinuoja šios srities projektus.

Pagrindinės funkcijos

 • Sprendžia aktualias problemas, su kuriomis savo veikloje susiduria Asociacijos nariai, teikdami mokėjimo paslaugas, bei klientai, naudodamiesi šiomis paslaugomis;
 • Teikia teisės aktų pakeitimų pasiūlymus, susijusius su mokėjimo paslaugomis.

Teisės komitetas

Veiklos tikslai

Nagrinėja ir teikia pasiūlymus dėl bankininkystę reglamentuojančių teisės aktų projektų tobulinimo, atstovaujant narių viešuosius interesus.

Pagrindinės funkcijos

 • Rengia pasiūlymus dėl bankininkystės veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo bei koordinuoja tokių pasiūlymų rengimą;
 • Teikia pastabas bei komentarus dėl kitų Asociacijos komitetų rengiamų pasiūlymų teisės aktų projektams;
 • Atstovauja Asociacijos nariams, pristatant parengtų dokumentų projektus atitinkamose institucijose;
 • Formuoja vieningą Asociacijos narių poziciją teisiniais klausimais.

Tvarumo komitetas

Veiklos tikslai

Nagrinėja klausimus, susijusius su Europos žaliojo kurso įgyvendinimu bankų ir finansų sektoriuje.

Pagrindinės funkcijos

 • Diskutuoja dėl aktualių problemų, su kuriomis savo veikloje susiduria Asociacijos nariai, įgyvendindami Žaliąjį kursą;
 • Teikia atsakingoms institucijoms siūlymus dėl šios srities procesų organizavimo ir reguliavimo;
 • Atstovauja Asociacijos nariams, pristatant parengtų dokumentų projektus atitinkamose institucijose.

Vartotojų reikalų komitetas

Veiklos tikslai

Nagrinėja klientams aktualius klausimus, diskutuoja ir kartu ieško savitarpio supratimu grįstų sprendimų su klientų atstovais.

Pagrindinės funkcijos

 • Dalyvauja Asociacijos narių ir jų klientų atstovų susitikimuose;
 • Informuoja ir edukuoja visuomenę įvairiais finansų sektoriaus klausimais;
 • Siekia mažinti finansinę atskirtį;
 • Teikia teisės aktų pakeitimų pasiūlymus, susijusius su vartotojų klausimais.

Verslo klientų komitetas

Veiklos tikslai

Nagrinėja aktualius klausimus, susijusius su paslaugų bei kreditavimo teikimu verslo klientams.

Pagrindinės funkcijos

 • Sprendžia aktualias problemas, su kuriomis savo veikloje susiduria asociacijos nariai, aptarnaudami verslo klientus;
 • Teikia teisės aktų pakeitimų pasiūlymus, susijusius su paslaugų teikimu ir kreditavimu verslo klientams;
 • Atstovauja Asociacijos nariams, pristatant parengtų dokumentų projektus atitinkamose institucijose.

Asmens duomenų apsaugos darbo grupė

Pagrindinės funkcijos

 • Su Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimu susijusių klausimų sprendimas ir pasiūlymų koordinavimas.

Ekonomistų darbo grupė

Pagrindinės funkcijos

 • Analizuoja Europos bankų federacijos ekonomistų grupėje rengiamą medžiagą ir vertina (makro)ekonominius bei finansinius pokyčius, kurie daro įtaką bankų sektoriui. Teikia nuomonę aktualiais ekonominiais ir pinigų politikos klausimais LBA, o esant poreikiui – ir Europos centriniam bankui, Europos bankų federacijai, Lietuvos valstybinėms institucijoms ir kitoms susijusioms įstaigoms.

PSD3 darbo grupė

Pagrindinės funkcijos

 • Klausimų bei pasiūlymų, susijusių su Trečiosios mokėjimo paslaugų direktyvos (PSD3) perkėlimu į nacionalinę teisę, sprendimas ir koordinavimas.

Sekiuritizacijos darbo grupė

Pagrindinės funkcijos

 • Skatina institucijų bendradarbiavimą kuriant pakeitimo vertybiniais popieriais mechanizmą.

AnaCredit darbo grupė

Pagrindinės funkcijos

 • Nagrinėja, sprendžia problemas bei teikia siūlymus, susijusius Paskolų rizikos duomenų baze.

16 504 059

Bankų klientų skaičius

28 339 417

Paskolų portfelis, tūkst. €

7 470

Sektoriaus darbuotojų skaičius
Nariai
 • Citadele
 • EM bank
 • Kreda
 • Lietuvos centrinė kredito unija
 • Luminor
 • OP
 • Revolut
 • SEB
 • Swedbank
 • Šiaulių bankas
 • Urbo bankas
Asocijuoti nariai
 • Creditinfo
 • INVL
 • Intrum
 • Nh-cap
 • Scorify
 • Skidsolutions