Keičiasi Lietuvos bankų asociacijos duomenų skelbimo tvarka ir kalendorius

Lietuvos bankų asociacijos kaupiami ir visuomenei skelbiami statistiniai duomenys atspindi viso bankų sektoriaus ir atskirų asociacijos narių veiklos plėtrą ir jais remiasi Lietuvos, užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų analitikai ir tyrėjai, besidomintys finansų sektoriumi Lietuvoje.

Makroekonominei ir pinigų politikai vykdyti reikalinga pinigų ir bankų statistika Lietuvos banke rengiama remiantis iš bankų gaunamų statistikos duomenimis.  Lietuvai 2004 m. tapus ekonominės ir pinigų sąjungos nare, Lietuvos banko siūlymu asociacija perėmė iki tol Lietuvos banke vykdytą individualių bankų duomenų skelbimą.   Istoriniai duomenys iki to laikotarpio ir toliau yra saugomi Lietuvos banke ir juos galima rasti Lietuvos banko svetainėje.

Lietuvos bankas pagal Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statute numatytas funkcijas įgyvendina pinigų ir bankų statistikos politiką.  Lietuvos bankų asociacijos rengiama statistika didina rinkos skaidrumą, atspindi struktūrinę sektoriaus plėtrą ir yra nuolatos tobulinama atsižvelgiant į kasmet vykdomų konsultacijų su Lietuvos banko specialistais išvadas.  Nuo 2012 m. pradžios Lietuvos bankui perėmus ir finansų rinkos priežiūros funkcijas, Lietuvos bankų asociacijai buvo rekomenduota statistinių duomenų skelbimą pakoreguoti, atsižvelgiant į  teisės aktų reikalavimus, t.y. informacija apie biržos sąrašuose esančius bankus pirmiausia turi būti paskelbiama per AB NASDAQ OMX Vilnius naujienų sistemą ir tik po to gali būti skelbiama Lietuvos bankų asociacijos interneto svetainėje.

Atlikti pakeitimai bus pradėti įgyvendinti skelbiant 2012 metų ketvirtojo ketvirčio ir mėnesinius duomenis. Pasikeitimų turinys yra toks: atsisakoma mėnesinių individualių įstaigų duomenų skelbimo, tačiau bus skelbiami konsoliduoti asociacijos narių duomenys. Individualių įstaigų duomenys ir toliau bus skelbiami ketvirtiniu periodiškumu. Be to, atsižvelgiant į asociacijos narių duomenų skelbimo tvarką, parengtas ir  skelbiamas naujas ateinančių metų ir duomenų skelbimo kalendorius, kuris atspindi ir šių metų ketvirtojo ketvirčio pasikeitusį duomenų skelbimo grafiką.  Istoriniai duomenys ir toliau bus saugomi ir vartotojams prieinami Lietuvos banko ir Lietuvos bankų asociacijos svetainėse.