EIF ir Šiaulių bankas pasirašė garantijų sutartį dėl 25 mln. eurų smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms finansuoti

Europos investicinis fondas (EIF) ir šiaulių bankas pasirašė garantijų sutartį, įgyvendinamą pagal JEREMIE iniciatyvą, pagal kurią bus apdraustos smulkiajam ir vidutiniam verslui (SVV) teikiamos šiaulių banko paskolos.

Pagal šią sutartį šiaulių bankas smulkiam ir vidutiniam verslui iš savo resursų suteiks naujų paskolų už 25 mln. eurų (daugiau kaip 86 mln. litų) sumai, o EIF garantuos 80 proc. paskolos dydžio. šiaulių bankas šias paskolas su EIF garantijomis verslui pradės teikti nuo šių metų spalio mėnesio. Visą lėšų sumą planuojama išskolinti per dvejus metus.

„Portfelinės garantijos verslo paskoloms – tai dar nauja smulkiojo ir vidutinio verslo paramos forma Lietuvoje. Esame tikri, kad naujų kreditavimo galimybių taikymas paspartins verslo plėtrą šalyje, paskatins investicijas. Taikant nustatytus vertinimo kriterijus ir paskolą įtraukus į garantuotą portfelį, dabar finansavimą galės gauti ir tie verslo subjektai, kuriems anksčiau dėl nepakankamo užstato paskola nebūtų suteikta. Kreditų gavėjams ne tik užstato reikalavimai bus palankesni, šių paskolų kaina taip pat bus mažesnė, o ir pats kreditavimo procesas bus greitesnis, nes klientams papildomai nereikės kreiptis dėl garantijų suteikimo“, – sako šiaulių banko administracijos vadovo pavaduotojas, Finansų ir rizikos valdymo tarnybos vadovas Donatas Savickas. 

„Mes labai džiaugiamės pasirašę šią svarbią sutartį su šiaulių banku. ši sutartis leis bankui toliau didinti Lietuvos SVV kreditavimo apimtis. Skolinimo sąlygos bus palankios verslininkams, todėl tikimasi, kad tai prisidės prie Lietuvos ekonomikos augimo ateinančius dvejus metus“, – teigia Graham Cope, Regiono vadovas, EIF.

šias paskolas galės gauti Lietuvoje registruoti ir čia savo ūkinę veiklą vykdantys smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, kai šios paskolos nėra finansuojamos pagal kitas Europos Sąjungos ar nacionalines verslo skatinimo programas. Paskolos bus teikiamos ir litais, ir eurais. 

Siekiant skatinti verslumą, šis instrumentas įgyvendinamas pagal JEREMIE (angl. Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises), kuri  Lietuvoje finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir nacionalinėmis lėšomis pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programą.

Kol šiaulių banke startuos nauja inovatyvi finansų inžinerijos priemonė, klientai gali naudotis kitu šiaulių banko kartu su EIF sėkmingai vystomu kreditavimo produktu – pasidalintos rizikos paskolomis, kurios taip pat finansuojamos JEREMIE iniciatyva. šiuo metu šiaulių bankas įmonėms jau yra išskolinęs daugiau kaip 20 mln. eurų (per 70 mln. litų) paskolų ir iki šių metų pabaigos planuoja suteikti dar antra tiek. Iš viso pagal pernai sausio mėnesį tarp šiaulių banko ir EIF pasirašytą bendradarbiavimo sutartį labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms bus suteikta kreditų už 40 mln. eurų (daugiau kaip už 138 mln. litų).

Apie šiaulių banką

Lietuvos investuotojų ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) valdomas šiaulių bankas savo veiklą orientuoja į smulkųjį ir vidutinį verslą bei finansinių paslaugų teikimą privatiems klientams. šiaulių bankas yra vienas iš daugiausiai lietuviško kapitalo turinčių bankų šalyje - Lietuvoje registruotoms įmonėms bei privatiems asmenims priklauso 71 proc. banko įstatinio kapitalo. Bankas turi 52 teritorinius padalinius, kurie veikia visoje Lietuvoje. 
 
Apie EIF
 
EIF pagrindinė misija – gerinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių finansavimą visoje Europoje. EIF kuria ir plėtoja specialiai šiam rinkos segmentui skirtus rizikos kapitalo ir garantijų instrumentus. Tokiu būdu EIF įgyvendina ES tikslus skatinti inovacijas, taikomuosius tyrimus ir plėtrą, verslumą, augimą ir užimtumą. 2010 m. pabaigoje EIF iš viso buvo investavęs 4,5 mlrd. eurų į rizikos kapitalo fondus. EIF, investavęs į daugiau nei 320 fondų visoje Europoje, yra svarbus žaidėjas Europos rizikos kapitalo rinkoje dėl investicijų apimties ir krypčių, ypač aukštųjų technologijų ir verslo pradžios segmentuose. EIF garantijų įsipareigojimai sudaro 15,2 mlrd. eurų už daugiau nei 180 sandorių, todėl EIF vaidina svarbų vaidmenį kaip pagrindinis garantijų už MVĮ paskolas ir labai mažas paskolas teikėjas Europos lygmeniu.
 
Apie JEREMIE
 
JEREMIE (angl. Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) – bendra Europos Komisijos (DG Regional Policy) ir Europos investicinio banko grupės iniciatyva, kurios tikslas – pagerinti galimybes įmonėms gauti išorinių finansavimo šaltinių panaudojant Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007-2013 m. lėšas. JEREMIE sudaro sąlygas ES valstybėms narėms ir regionams dalį joms numatytų struktūrinių fondų ir nacionalinių lėšų panaudoti MVĮ finansavimui lanksčiu ir inovatyviu būdu. Kadangi priemonės veiks kaip grąžintina parama, tai grįžusios lėšos vėl bus investuojamos ir daugiau SVV galės pasinaudoti ES parama.
Europos Sąjungos mastu EIF yra pasirašęs 8 nacionalines ir 3 regionines Kontroliuojančiojo fondo sutartis.
Lietuvoje ši iniciatyva finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir nacionalinėmis lėšomis pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programą.